Szanowni Klienci, w dniach 03.07.2022 - 14.07.2022 przebywamy na urlopie. Wszystkie złożone zamówienia zrealizujemy po powrocie. 

RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma M&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-521) przy ul. Zwycięstwa 241/13.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: kontakt@zdrowozjem.pl pisemnie na adres siedziby podany w pkt.1 lub telefonicznie pod numerem 519869260 Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.
3. Przetwarzaniu podlegają Państwa dane osobowe takie jak m.in imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania w celu
realizacji Umowy o świadczenie usług cateringowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową o świadczenie usług lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Przykładowymi działaniami marketingowymi, które mogą być podjęte są np. prośba o wystawienie opinii po zakończeniu świadczenia usług, prośba o polecenie firmy znajomym, przesłanie życzeń świątecznych lub informacji o nowościach w naszej firmie.
5. W niektórych sytuacjach firma ma prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze
usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: naszym pracownikom i współpracownikom (m.in. np. kucharzom,
dietetykom itp.), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom usług IT, urzędnikom, kancelarii prawnej i księgowości, czy doradcy żywieniowemu.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na
podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas swoje
dane osobowe w prostym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
8. Informujemy, iż posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do
zawarcia i wykonywania Umowy świadczenia usług cateringowych – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy /świadczenie usług.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.