Szanowni Klienci, w dniach 03.07.2022 - 14.07.2022 przebywamy na urlopie. Wszystkie złożone zamówienia zrealizujemy po powrocie. 

Regulamin i ogólne zasady sklepu ZDROWO ZJEM

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Sprzedaż usług cateringowych (Produkt) w ramach Sklepu Zdrowo Zjem dostępna pod
adresem internetowym zdrowozjem.pl prowadzona jest przez M&M spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem Al. Zwycięstwa 241/13, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000852573, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP
5862357961 REGON 38664638400000.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających z usług cateringowych w ramach sprzedaży prowadzonej przez M&M spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością i określa zasady korzystania z tych usług oraz zasady i tryb
zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – M&M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul.
Zwycięstwa 241/13 kod pocztowy 81-521, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000852573, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 5862357961, REGON 38664638400000.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
zdrowozjem.pl
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Usług ze Sprzedawcą.
7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@zdrowozjem.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 519869260
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 08 1050 1764 1000 0090 8100 2850
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8 do 16.


§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5 Informacje ogólne
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w
takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą
rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie
jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W
przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje
niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z
Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia
skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły
wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.
2. Sprzedawca ponadto w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z
infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i ewentualnie usługi pocztowe, jeśli
okażą się wymagane), o której to kwocie Klient jest informowany na stronach Sklepu w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową
Sprzedaży („Do Kasy”).
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, ewentualne usługi pocztowe oraz o
innych kosztach, będzie podana Klientowi w odrębnej wiadomości e-mail, po złożeniu
Zamówienia.


§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, adres e-mail, oraz nr
telefonu kontaktowego.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Kasy”
(lub równoznaczny);
3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,
na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
odbiorcy Zamówienia,
4. kliknąć przycisk “Do Kasy ”,
5. terminowo opłacić zamówienie w formie bezpośredniego przelewu na nr rachunku
bankowego wskazanego przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.


§ 8 Oferowane sposoby płatności oraz dostawa Produktu
1. Dostawy poszczególnych partii Produktów pod adres wskazany przez Klienta odbywają się od
niedzieli do czwartku pomiędzy godziną od 17 do 22.
2. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności za Produkt:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy Produktu oraz akceptowalnych sposobów
płatności znajdują się na stronie Sklepu oraz każdorazowo przekazywane są Klientom za
pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.


§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, terminie dostawy (w tym w szczególności
pierwszej partii Produktu), czasu trwania umowy, łącznej kwoty do zapłaty oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Po złożeniu Zamówienia Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
razie zamówienie zostanie anulowane, a dostawa Produktu wstrzymana do czasu otrzymania
przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty za Produkt.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta nastąpi po dniu uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski (Miasto Gdynia oraz gmina
Szemud).


§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane również za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane
kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy, dokonane przez niego płatności.
c. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z
art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
d. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od Umowy,


§ 11 Reklamacja i gwarancja
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, bądź jego części Klient
ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę a stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione.


§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w
celu realizacji Umowy Sprzedaży bądź Usług, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
a. pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy (m.in. np. kucharze, dietetycy itp.), oraz inni
odbiorcy tych danych np. dostawcy usług IT, urzędnicy, kancelaria prawna i księgowość, czy
doradca żywieniowy.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępni zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.


§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.